Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
pochmurno
13°C

Odpady komunalne - pytania i odpowiedzi


DEKLARACJA/ WYMIAR OPŁATY/ ULGI Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA

1. Kto powinien składać deklarację?

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości lub inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku Wspólnoty/Spółdzielni Mieszkaniowej deklarację powinien złożyć zarządca nieruchomości.

2. Gdzie należy składać deklarację?

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Ryczywole ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół, listownie  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

3. W jakich sytuacjach należy składać deklarację?

Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty np. urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, zgon członka rodziny itp. Należy pamiętać, iż zgłaszanie zmian mających wpływ na wysokość opłaty należy do właściciela nieruchomości lub podmiotu władającego nieruchomością.

4. Czy w przypadku zmiany  liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości  wystarczy zmienić wpłacaną kwotę?

NIE. W pierwszej kolejności należy złożyć deklarację zmieniającą, a następnie uiścić opłatę w zmienionej wysokości.

5. Czy w przypadku  osób dorosłych i dzieci obowiązuje taka sama stawka opłaty?

Ustalona stawka obowiązuje każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, niezależnie od wieku. Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach nie przewiduje i nie dopuszcza w tym zakresie żadnego wyjątku.

6. Czy opłatę uiszcza się za osoby zamieszkałe czy zameldowane?

Płacimy wyłącznie za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane, chyba, że jest to tożsame.

7. Kto może dokonać zmiany deklaracji?

Wszelkich zmian może dokonywać jedynie podatnik - osoba, która złożyła pierwszą deklarację, nie zaś członkowie rodziny.

8. Czy prowadząc firmę trzeba składać deklarację?

NIE. Osoby prowadzące działalność (nieruchomości niezamieszkałe) muszą podpisać umowę z firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisaną do rejestru działalności regulowanej) na terenie gminy. Informacja o tych podmiotach znajduje się na stronie Urzędu Gminy (w zakładce ochrona środowiska/odpady komunalne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

9. Czy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) można składać deklarację?

NIE. Deklarację można złożyć tylko za pośrednictwem platformy e-PUAP korzystając z profilu zaufanego.

10. Czy za odpady powstałe w ogródkach  działkowych trzeba płacić osobno?

Gmina Ryczywół objęła systemem wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele pozostałych nieruchomości, w tym także ogródków działkowych zobowiązani są do zawarcia umowy z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej i uiszczania opłat temu podmiotowi. W przypadku bioodpadów możliwe jest także ich kompostowanie na terenie nieruchomości, na której znajduje się ogródek działkowy.

11. Co należy uczynić w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmniejszania opłaty i niezachowania w/w terminu, zmiany deklaracji dokonuje się na bieżąco. Wyjątek stanowią zgony, wówczas właściciel nieruchomości ma czas 6 miesięcy na dokonanie zmiany deklaracji od zdarzenia.

12. W jaki sposób dowiem się o zmianie stawki?

Do Podatnika zostanie wysłane listem poleconym za dowodem doręczenia zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki.

13. Jakie będą konsekwencje jeśli nie  odbiorę zawiadomienia o zmianie stawki?
W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 7 dni w placówce pocztowej, pozostawia się powtórne zawiadomienie w skrzynce adresata o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Jeżeli pismo nie zostanie podjęte, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

14. Czy  muszę złożyć nową deklarację po zmianie stawki?

Nie. Jedynie Podatnik, wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany stawki opłaty, jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

15. Jakie będą konsekwencje  jeżeli nie złożę deklaracji w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty?

Jeżeli nie zostanie złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wszczęte postępowanie podatkowe w celu wydania decyzji administracyjnej. Za niezłożenie deklaracji grozi także odpowiedzialność karna w postaci grzywny.

16. Czy muszę składać deklarację, gdy posiadam kompostownik i chcę skorzystać z ulgi?

TAK. Deklarację należy złożyć w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym znajduje się kompostownik i w nim kompostowane są odpady. Wówczas właściciel nieruchomości  może skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania.  Po zgłoszeniu faktu kompostowania i skorzystania z ulgi, mieszkaniec nie może wystawiać bioodpadów przed posesję w celu ich odbioru, nie może ich także oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK. Co ważne, ustawa określa możliwość skorzystania z ulgi tylko dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

17. Ile wynosi ulga z tytułu kompostowania  czy kompostowniki podlegają kontroli?

Ulga z tytułu kompostowania w 2022r. wynosi 3 zł. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej ze stanem faktycznym nastąpi utrata ulgi i brak możliwości z skorzystania z niej w okresie kolejnych następnych  6 miesięcy. Na właściciela nieruchomości może także zostać nałożona kara grzywny. Właściciel nieruchomości  podlegać będzie kontroli mającej na celu weryfikację czy bioodpady rzeczywiście są kompostowane i czy na nieruchomości znajduje się kompostownik.

18. Czy każdy może założyć kompostownik i kompostować odpady?

TAK. Niemniej jednak z ulgi w związku z kompostowaniem skorzystać może tylko mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej i nie może on wówczas wystawiać odpadów przed posesję. Nie może ich także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.

19. Czy są wymagania co do budowy kompostownika?

NIE. Może to być profesjonalny kompostownik zakupiony  w sklepie lub kompostownik wykonany przez właściciela nieruchomości. Istotnym jest fakt, iż odpady będą poddawane procesowi kompostowania na terenie nieruchomości.


 

PRZYJMOWANIE I KSIĘGOWANIE WPŁAT


1. Jaki jest termin płatności za odpady?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:
rata 1 (za styczeń i luty) - do 15 lutego,
rata 2 (za marzec i kwiecień) - do 15 kwietnia,
rata 3 (za maj i czerwiec) - do 15 czerwca,
rata 4 (za lipiec i sierpień) -  do 15 sierpnia,
rata 5 (za wrzesień i październik) -  do 15 października,
rata 6 (za listopad i grudzień) -  do 15 grudnia.

2. Czy można dokonywać płatności co miesiąc lub  z góry za kwartał, pół roku, rok?

Płatności można dokonywać również co miesiąc pamiętając, aby pomniejszyć wysokość opłaty wyliczonej zgodnie z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z góry na przyszłe należności podatkowe, przy czym ważne jest prawidłowe opisanie tytułu wpłaty, np. „opłata za odpady komunalne za styczeń”, „ opłata za odpady za cały rok”

3. Gdzie znajdę numer konta, na który należy dokonać wpłaty?

Opłatę uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4. Kiedy są naliczane odsetki od opłat ?

Zgodnie z ustawą o Ordynacji podatkowej, od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności za opłaty.

5. Jak księgowane są wpłaty?

Dokonaną wpłatę zalicza się na poczet opłaty zgodnie ze wskazaniem Podatnika,
a w przypadku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności. Data dokonania przelewu nie jest tożsama
z okresem na którym zaksięgowano dokonaną wpłatę.

6. W jakiej formie może być wnoszona opłata za gospodarowanie odpadów?

Bezgotówkowo - na indywidualny numer rachunku bankowego lub gotówkowo, bezgotówkowo -  w kasie urzędu (pokój nr 6).

7. Dlaczego Gmina nie wystawia faktury VAT lub rachunku?

Gmina, wykonując swoje zadania publiczne, nie działa w charakterze podatnika VAT. Opłaty pobierane przez gminę za odbiór odpadów mają charakter opłaty administracyjnej, publicznej. Nie są one należnością za wykonaną usługę. Gminy nie wystawiają zatem faktur VAT za odbiór odpadów. Opłata ustalana jest w sposób określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i stanowi dochód gminy przeznaczony na działania wykonywane w interesie publicznym.

8. Jaka jest wysokość kosztów upomnienia od nieuregulowanych należności?

Od 13 października 2021r. wysokość kosztów upomnienia wynosi 16,00 zł.

9. Czy, gdy zmieniam miejsce zamieszkanie automatycznie wygasają moje zobowiązania?

Nie. W razie niewykonania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby, doręczenie pisma (np. upomnienia)  pod dotychczasowym adresem jest skuteczne.

10. Co w przypadku, gdy nie dokonam opłaty za odpady komunalne po wystawionym upomnieniu?

W razie niewpłacenia należności we wskazanym w upomnieniu terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności
w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, które zaspokajane są w pierwszej kolejności.

11. Jaka jest wysokość kosztów egzekucyjnych w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej?

 • opłata manipulacyjna w wysokości 100,00 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
 • opłata egzekucyjna naliczana od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi,
 • wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w administracji,
 • opłata za czynności egzekucyjne.

SEGREGACJA ODPADÓW

 

1. Skąd pozyskać informację dot. terminów odbioru odpadów ?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia każdego roku harmonogramu odpadów na każdą nieruchomość przynajmniej na 3 dni przed świadczeniem usługi. Harmonogram dostępny jest także w Urzędzie Gminy (pokój nr 18) oraz na stronie internetowej www.ryczywol.pl >ochrona środowiska>odpady komunalne.

2. Co zrobić, gdy odpady nie zostały odebrane w terminie wyznaczonym w harmonogramie?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Ryczywole. Należy  także pamiętać, że odpady powinny być wystawione zgodnie z harmonogramem w dniu świadczenia usługi do godz. 7.00 rano. Przedsiębiorca nie ma wyznaczonych godzin na obsługę danej ulicy czy rejonu.  

3. Czy można wystawić odpady zmieszane w workach obok pojemnika?

NIE. Właściciel nieruchomości ma obowiązek dostosować wielkość i liczbę pojemników do ilości wytwarzanych odpadów.

4. Co zrobić, gdy zabraknie worków na odpady segregowane?

Worki na odpady segregowane (papier, tworzywo sztuczne i szkło) można pobrać w Urzędzie Gminy w Ryczywole.

5. Czy są wymagania odnośnie pojemników ?

Pojemnik musi spełniać normę EN-840 oraz odpowiadać kolorystyce przypisanej dla danej frakcji. Szczegółowo opis wymagań znajduje się w pkt 9.

6. Czy bioodpady mogą być wrzucane do worków biodegradowalnych lub torebek papierowych?

NIE. Bioodpady wrzucamy do brązowego pojemnika lub worka (dostarczanego na nieruchomość przez pracowników firmy świadczącej usługę). Odpady należy wrzucać luzem tj. bez opakowań. Od 1 stycznia 2023r. na terenie gminy obowiązywał będzie wyłącznie pojemnikowy system zbierania frakcji bio. Ważne jest, ażeby pojemnik był koloru brązowego z opisem „bio”, co pozwoli na łatwą identyfikacje tej grupy odpadów. Do grudnia 2022 r. bioodpady można  oddawać w systemie mieszanym tj. w workach lub pojemnikach.

7. Kto zapewnia mycie i dezynfekcję pojemników ?

Obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników należy do właściciela nieruchomości.   Usługę można zlecić  także firmie wywozowej świadczącej usługi odbioru odpadów w  gminie, jednak usługa ta będzie dodatkowo płatna dla mieszkańca.

8. Czy w okresie zimowym bioodpady są rzadziej odbierane?

Tak, w okresie od grudnia do marca bioodpady odbierane są rzadziej.  Terminy odbioru wskazane są w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych.

9. Czy kolorystyka i opis worków lub pojemników jest obowiązkowa?

Tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  obowiązuje ujednolicona kolorystyka i nazewnictwo poszczególnych frakcji odpadów. Frakcję odpadów papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „papier”, frakcję odpadów szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „szkło”, frakcję odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych  zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne”. Frakcję bioodpadów zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „bio” (od 1.01.2023r. bioodpady zbieramy wyłącznie w pojemnikach). Pozostałe odpady zbiera się w pojemnikach koloru czarnego z napisem „odpady zmieszane”.

10. Czy można wystawić więcej niż 1 pojemnik z bioodpadami? Czy jest jakiś limit?

Nie ma limitów na odpady odbierane sprzed posesji.

11. Czy segregacja odpadów jest obowiązkowa ?

Tak, od stycznia 2020r. na terenie gminy Ryczywół obowiązuje wyłącznie selektywny system zbierania odpadów.

12. Co się dzieje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji  odpadów?

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma wywozowa odbiera odpady te jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu. Następnie powiadamia o tym Gminę i przesyła dokumentację potwierdzającą  niedopełnienie obowiązku w zakresie selektywnego zbierania. Równocześnie firma wywozowa powiadamia właściciela nieruchomości o fakcie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie selektywnego zbierania, poprzez pozostawienie w widocznym miejscu informacji o zaistniałej sytuacji i powodu braku odbioru odpadów. Konsekwencją niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jest wszczęcie postępowania administracyjnego, w celu nałożenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej 3 krotność stawki podstawowej.

13. W jakim celu numerowane są pojemniki na odpady zmieszane?

Celem znakowania pojemników indywidulanym numerem podatnika jest możliwość weryfikacji właściciela pojemnika, co usprawnia  kontrolę prawidłowej segregacji  wykonywaną przez pracowników firmy odbierającej odpady lub pracowników Urzędu Gminy. W 2023r. znakowane będą również pojemniki na bioodpady.

14. Czy przed wyrzuceniem odpadów opakowaniowych należy je myć?
Nie ma takiej konieczności. Wyrzucone odpady powinny być opróżnione jedynie
z zawartości.

15. Co zrobić z częściami samochodowymi np. zderzak, chłodnica?

Części samochodowe nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są również przyjmowane w PSZOK. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zorganizowania odbioru takowych odpadów
we własnym zakresie.

16. Gdzie należy wyrzucić:

 • butelkę po oleju jadalnym – żółty worek;
 • kołdry, poduszki – odpady wielkogabarytowe (PSZOK lub zbiórki sprzed posesji);
 • styropian opakowaniowy np. po sprzęcie AGD, żywności – żółty worek;
 • styropian budowlany – PSZOK;
 • worek papierowy po pellecie, brykiecie – niebieski worek;
 • worek foliowy po ekogroszku – żółty worek;
 • zniszczone buty – odpady zmieszane;
 • ubrania, tekstylia – jeśli nie nadają się do użytku oddajemy je na PSZOK, jeśli mogłyby jeszcze być użytkowane – do kontenerów z odzieżą używaną;
 • kości – pojemnik odpady zmieszane;
 • odchody zwierząt - pojemnik odpady zmieszane;
 • porcelana, talerze - pojemnik odpady zmieszane;
 • baterie – PSZOK, pojemniki zlokalizowane w szkołach, Urzędzie, sklepach;
 • przeterminowane leki, strzykawki  – apteki, PSZOK;


Aktualizacja dokumentu: 24.08.2022r.
 


 

PSZOK

1. Co to jest PSZOK ?
PSZOK czyli  punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to miejsce do którego każdy mieszkaniec gminy może dostarczyć wytworzone na terenie swojej nieruchomości odpady komunalne. Punkt odbiera wyłącznie odpady pochodzące
z gospodarstw domowych.

2. W jakich dniach można oddawać odpady ?

Od stycznia 2022 r. punkt położony przy ul. Leśna 7 w Ryczywole czynny będzie wyłącznie w soboty w godz. od 10.00- 16.00.

3. Czy oddając odpady ponoszę jakąś opłatę?

Nie. Odpady przyjmowane są w ramach uiszczanej przez właścicieli poszczególnych gospodarstw domowych (nieruchomości zamieszkałych) opłaty.

4. Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK i czy są jakieś limity?

Punkt przyjmuje następujące odpady:
1) opakowania z papieru i tektury oraz papier i tektura - bez ograniczeń;
2) metale - bez ograniczeń;
3) tworzywa sztuczne - bez ograniczeń;
4) opakowania szklane oraz szkło - bez ograniczeń;
5) opakowania wielomateriałowe - bez ograniczeń;
6) bioodpady - bez ograniczeń;
7) zużyte baterie i akumulatory - bez ograniczeń;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń;
9) przeterminowane leki i chemikalia - bez ograniczeń;
10) opony samochodowe i pojazdów z jednośladowych - 6 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości wielorodzinnej 6 szt. na mieszkanie);
11) odpady wielkogabarytowe,  meble, stolarka okienna i drzwiowa - bez ograniczeń;
12) drobne odpady poremontowe (mieszane) - 300 kg na rok (w przypadku nieruchomości wielolokalowej 300 kg na mieszkanie);
13) gruz budowlany, remontowy (czysty) - bez ograniczeń;
14) odpady odzieży i tekstyliów – bez ograniczeń;
15) odpady niebezpieczne – bez ograniczeń;
16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – bez ograniczeń.

5. Czy PSZOK świadczy także usługi transportowe odpadów?

Nie. Odpady do punktu należy dostarczyć we własnym zakresie.

6. Jakim dokumentem należy się okazać przy przekazywaniu odpadów?

Przed przekazaniem odpadów  należy przedstawić ostatni dowód dokonanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wskazać indywidualny numer gospodarstwa domowego nadany w systemie gospodarki odpadami (numer znajduje się na pojemniku na odpady oraz na zawiadomieniu o zmianie stawki).

7. Czy dostarczane odpady musza być posegregowane?

Tak. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane.

8. Czy na PSZOK można dostarczyć odpady pochodzące spoza gminy Ryczywół?
Nie, odpady powinny pochodzić  wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ryczywół.  Odpady pochodzące z gospodarstw domowych położonych poza terenem gminy powinny być przekazane do PSZOK-ów znajdujących się na terenie tych gmin lub do innych miejsc wyznaczonych przez daną gminę.

9. Czy na PSZOK można dostarczyć odpady remontowo budowlane  z budowy budynku jednorodzinnego?

Odpady  pochodzące z budowy budynków mieszkalnych, gospodarczych czy  inwentarskich (nieruchomości niezamieszkałych, nieobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) należy przekazywać uprawnionym podmiotom odpłatnie! PSZOK przyjmuje odpady remontowo budowlane, jednakże odpady te powinny pochodzić wyłącznie z prac wykonywanych na  nieruchomościach zamieszkałych (objętych systemem). Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w przypadku, gdy usługi budowlane świadczy firma, to ona jest wytwórcą odpadów
i powinna zagospodarować powstałe odpady na własny koszt. Warto  zadbać
o stosowne umowy regulujące te kwestie jeszcze  przed rozpoczęciem prac. Jeśli natomiast prace wykonywane są we własnym zakresie należy odpłatnie zamówić kontener i przekazać wytworzone odpady do zagospodarowania wybranemu podmiotowi. W obu przypadkach istotne  jest, aby otrzymać i zachować rachunki za świadczone usługi.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.